Tjänster inom
infra­struktur

Vi arbetar kontinuerligt som huvud- och under­konsulter i nätverk med flera väl­renommerade teknik-, geoteknik-, miljö- och arkitekt­företag.

Projektering

Vi erbjuder tjänster inom väg-, gata- och mark­projektering samt utreder och projekterar VA-system.

Väg, gata, mark

Vi erbjuder våra kunder alla tjänster inom väg/gata/ markprojektering, det kan vara utredningar, förstudier, arbetsplaner, bygghandlingar eller förfrågningsunderlag. Uppdragen varierar från mindre objekt, exempelvis mindre korsningsutformningar, förstärkningsobjekt till infrastrukturen i vindkraftsprojekt och exploateringsområden.

Vi utreder och projekterar exploateringsområden åt kommuner och exploatörer och tar ansvar för all mark, dvs gator, vägar, VA-system och markplanering.

Våra kunder finns bland kommuner, statliga verk, kraftbolag, entreprenörer och andra företag. Vi behärskar alla de normer och lagar som gäller för olika kunder. Uppdragen varierar från förstudier, utredningar, planer och projektering, underlag för detaljplaner till kompletta förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

VA-system

Vi utreder och projekterar VA-system, allt från förstudier till kompletta förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Projektering inom väg, gata och mark
Projekt- och byggledning genom hela projektet

Projekt- och byggledning

Projekt- och byggledning är ett av Arctans verksamhetsområden. Våra tjänster spänner från tidiga skeden, utredningar och genomförande av projekt till förvaltningsskedet.

Vi förstärker vår beställares organisation och vårt mål är att beställaren ska känna att projektet styrs mot upprättade krav och mål till rätt tid, kostnad och kvalitet. I anslutning till projekteringen arbetar vi med program- och kvalitetsfrågor, genomförandeplaner, utredningar, kostnadsbedömningar och upphandlingsfrågor.

Inför genomförandet medverkar vi vid upphandlingar och produktionsförberedelser som planering av etableringar, tid- och investeringsplaner och klarar ut hur samverkan och kopplingen mellan projektering och byggproduktionen ska ske.

I genomförandet styr vi det byggnadstekniska utförandet och produktionen utifrån de av beställaren fastställda ekonomiska, miljö- och tidsmässiga, funktionella och kvalitetsmässiga ramarna.

Redan i inledande skeden tillhandahåller Arctan tjänster, allt från bistånd med program och utredningar, plan- och tillståndsfrågor, markberedning, förprojektering och tidiga kalkyler till upplägg för drift och underhåll.

Samhällsplanering

Med vår breda kompetens och omfattande erfarenhet kan vi utföra många olika utrednings- och utvecklingsuppdrag inom samhällsbyggnadsområdet.

Vi erbjuder bl.a. detaljplaner och program för planer, miljöbedömningar där miljökonsekvensbeskrivningar ingår såsom: strategisk miljöbedömning av planer och program, specifik miljöbedömning för verksamheter och åtgärder inom Natura 2000, verksamhet med vindkraft och täkter m.m.  

Vi tar fram anmälan/tillstånd för vattenverksamhet, dispens från artskyddsförordningen och strandskydd m.m.,  VA- och dagvattenutredningar samt bärighetsutredningar.

Vi erbjuder även underlag för ansökan om lantmäteriförrättning, upprättande av fastighetsförteckning samt övrig fastighetsrättslig rådgivning.

Vi utför alla typer av utredningar inom de områden som är kopplade till trafik, gator, vägar och kommuners planeringsprocesser. Vi tar fram underlag till kommunala planer. Vi tar också fram hela detaljplaner och planprogram.

Samhällsplanering
Geodetisk inmätning och utsättning

Kart- och mättjänster

Vi på Arctan tar på oss de flesta uppdrag inom geodetisk inmätning och utsättning.

De geodetiska inmätningarna utförs med olika typer av utrustning beroende på noggrannhet, var inmätningen skall utföras och hur stor ytan är. Arctan har olika typer av utrustning till förfogande, tex nätverks-GPS, totalstationer och ekolod. Vi kan leverera våra kartor och projekteringsunderlag i de flesta på marknaden förekomna dataformat.

UAS/Drönare

Med vår drönare kan vi framställa högupplösta ortofoton (flygfoto) och kompletta 3dmodeller av mark och byggnader.

Exempel på tjänster/produkter vi tillhandahåller:

 • Nybyggnadskartor
 • Grundkartor
 • Täktkartor
 • Gravkartor
 • Relationshandlingar
 • Utsättning, byggnader, liftar, vägar
 • Stomnät
 • Kartering sjöbottnar
 • Projekteringsunderlag, terrängmodeller
 • Konverteringar mellan olika dataformat
 • Transformation mellan olika koordinatsystem